Usługi geodezyjne

  • Wykonania mapy do celów projektowych
  • Uzyskanie odpowiednich zezwoleń na podłączenie sieci do budynku
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Wytyczenie budynku na gruncie
  • Ew. pomiary kontrolne dokładności wykonania prac budowlanych
  • Wytyczenie na gruncie projektowanych przyłączy do budynku
  • Inwentaryzacji geodezyjnej budynku oraz przyłączy (czego efektem jest mapa powykonawcza do odbioru obiektu)
  • Wskazania granic działki celem jej ogrodzenia